Banner undersider

paragraftegn     

VEDTEKTER IF PENSJONISTFORENING NORGE

(Sist endret 28. februar 2024)

Godkjent av Mari N. Christensen, leder av HR Norge, 13.februar 2024

 § 1 Formål
Foreningen har som formål å opprettholde kontakten mellom konsernet og pensjonistene i Norge. Foreningen skal ivareta pensjonistenes felles interesser og rettigheter. Den skal også ved forskjellige tiltak aktivisere medlemmene og holde kontakten mellom dem. Foreningen utøver sin virksomhet gjennom lokalforeninger.

§ 2 Opptaksbetingelser
Følgende personer blir automatisk medlem:
Ansatte i Norge som har sluttet etter 31.12.1999:
- ved nådd aldersgrense
- ved førtidspensjon
- på grunn av varig uførhet

§ 3 Årsmøtet
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Innkalling sendes skriftlig med minst 14 dagers varsel. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet.
Forslag som skal behandles på årsmøtet sendes skriftlig til styrets leder minst
14 dager før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:
•    Årsberetning
•    Revidert regnskap
•    Budsjett
•    Innkomne forslag

På årsmøtet velges:
•    Styreleder
•    Styremedlemmer og varamedlemmer
•    Revisor
•    Valgkomité

Styremedlemmer, revisor og valgkomite velges for to år av gangen, varamedlemmer for ett år.

§ 4 Styret
Foreningen ledes av et styre med 5 medlemmer samt 2 varamedlemmer.

 

Varamedlemmene innkalles til styremøtene. Styret fordeler selv arbeidsoppgavene mellom seg. Det føres protokoll fra styremøtene . Styret er ansvarlig for at det føres nøyaktig medlemsfortegnelse.

§ 5 Økonomi
Tilskudd til pensjonistforeningen beregnes på grunnlag av budsjett, aktiviteter, deltakelse og prisnivå. Tilskudd skal dekke foreningens egne aktiviteter og utgifter. Foreningen kan disponere konsernets lokaler til egne styremøter og medlemsmøter uten kostnad. Konsernet vil holde styret v/lederen løpende orientert om spørsmål som angår pensjonistene og bistå med informasjon, rapporter m.v., slik at foreningen kan drive sin virksomhet etter intensjonene i §1.

Pensjonistforeningens arrangementer er for medlemmer av foreningen, men hvert medlem kan ta med seg en person som ledsager/reisefølge (gjelder ikke årsmøte og medlemsmøtene). Kostnader knyttet til ledsager vil ikke bli subsidiert utover det foreningen oppnår i grupperabatter.

§6 Pensjonistforeningens Kunstgruppe

Ansatte som blir pensjonister i If og som er medlemmer av Kunstforeningen If, blir ved pensjonering automatisk overført til Kunstgruppen i Pensjonistforeningen. Kunstgruppens formål er å fremme interesse for kunst, og å gjennomføre en årlig trekning av Kunst blant Kunstgruppens medlemmer. Alle som er pensjonister i If, kan melde seg inn i kunstgruppen. Medlemskontingent fastsettes av medlemmene. Medlemskontingenten benyttes til eventuelle foredrag, atelier- og museumsbesøk og innkjøp av kunst til den årlige trekningen. (årsmøte/julemøte)

§ 7 Lokale avdelinger
Pensjonistforeningen har lokale avdelinger der det er nok pensjonister til at drift kan opprettholdes.

Pensjonistforeningen ved "hovedkontoret" i Norge fordeler milder til lokalforeningene, etter søknad og etter samme nøkler som tilskuddet fra selskapet gis. Søknaden skal inneholde siste reviderte regnskap samt nøkkeltall som fastsettes av den sentrale pensjonistforeningen.Samme prinsipper som selskapet tildeler midler etter skal benyttes.

§ 8 Vedtektsendringer
Forslag til endringer i vedtektene må fremsettes skriftlig minst 1 måned før årsmøtet og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Forslaget må også godkjennes av Leder for HR Norge i If.